Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné čtvrtletníku Demokratický střed (vydává Demokratický střed, o.s.):

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi předplatitelem (dále jen: „zákazník“) čtvrtletníku Demokratický střed, jejž vydává Demokratický střed, o.s., IČ: 22612645, se sídlem: Koněvova 2616/240, 130 00 Praha.

1.2. Kontakt na vydavatele: Demokratický střed, o.s., Koněvova 2616/240, 130 00 Praha, tel.: 731 236 865, redakce@demokratickystred.cz

1.3. Předplatitel je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která s vydavatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na www.demokratickystred.cz v sekci Předplatné.

3. Objednání předplatného

3.1 Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného vydání periodika/produktu zákazníkovi zaslaného na základě objednávky předplatného ze strany zákazníka u vydavatele, nebo úhradou předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3.1.1. Objednávku předplatného lze učinit prostřednictvím předplatitelské strany na www.demokratickystred.cz v sekci Předplatné.

3.1.4. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou zákazníkovi dodávány objednané a zaplacené výtisky čtvrtletníku Demokratický střed.

3.2. Změny v objednávce předplatného

3.2.1. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené (např. nedoručení dodávky tisku na novou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou platbu předplatného, poukázání požadované částky na špatný účet, neplatnost dokladů kvůli chybným či neúplným údajům, nemožnost doručit digitální obsah pro e-mailovou adresu apod.) včetně ztráty práva na reklamaci nedodání objednaného periodika/produktu.

3.3. Platba předplatného

3.3.1. Platba předplatného proběhne v souladu se zvolenou možností na http://demokratickystred.cz v sekci Předplatné. Daňový doklad se vydává pouze na vyžádání.

3.4. Reklamace u předplatného

3.4.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z těchto důvodů:

Nedodání objednaného vydání, popř. nedodání správného počtu kusů objednaného vydání.

Dodání neúplného nebo poškozeného vydání.

3.4.2. Reklamace a jiné připomínky k doručování je možno uplatnit na e-mailové adrese redakce@demokratickystred.cz.

3.4.3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2161 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.

3.5. Ukončení smlouvy o předplatném

3.5.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

3.5.2. Zákazník je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit do 30 dnů od jejího uzavření. V tom případě mu bude vráceno 75 % zaplacené částky. Odstoupení od předplatného je třeba oznámit na mailovou adresu redakce@demokratickystred.cz. Stejná pravidla platí i pro částečnou výpověď předplatného (tj. snížení počtu objednaných kusů).

4. Ochrana osobních údajů

4.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů vydavatelem, jakožto správcem a případně i dalšími osobami jako zpracovateli, na základě smlouvy se správcem, za účelem zařazení do databáze správce, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictvím mailu zaslaného na adresu redakce@demokratickystred.cz.

4.2. Zákazník bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů uděleného podle těchto VOP se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených jinak a týkajících se jiných způsobů využití osobních údajů zákazníka, než uvedených v čl. 4.1. těchto VOP (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce zveřejněné v periodikách vydavatele). Odvolání souhlasu uděleného zákazníkem pro účely zasílání takových obchodních sdělení může zákazník přikázat při každém použití těchto údajů vydavatelem. Vydavatel má povinnost na toto právo zákazníka při každém využití osobních údajů upozornit. Jakékoliv odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění vydavatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by v takovýchto příslušných právních předpisech bylo stanoveno jinak.

4.3. Zákazník bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči zákazníkovi využít třetí osobu a souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě.

4.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje s vydavatelem prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv vydavatele. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

4.5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

5.2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, který není spotřebitel (viz odst. 1.3. těchto VOP) se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

5.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.demokratickystred.cz.

5.4. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

5.5. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a vydavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

5.6. Zákazník i vydavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

5.7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

5.8. Vydavatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5.9. Zákazník bere na vědomí, že obsah časopisu Demokratický střed a některá data na stránce www.demokratickystred.cz jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 2.4. 2015.

 

design: Patrik Michl, created by KRYOBYTE s.r.o.